2.3 API-linjaukset ja muut tukevat rajaresurssit

Jotta alustan ympärille syntyisi aktiivisesti toimiva ja arvoa tuottava ekosysteemi, alustan täytyy tukea tuottajia tarjoamalla niille niin kutsuttuja rajaresursseja. Rajaresursseilla tarkoitetaan alustan tuottajilleen tarjoamia rajapintoja, sääntöjä ja työkaluja. Alustassa täytyy olla avoimet rajapinnat, jotta tiedon jakaminen olisi ylipäänsä mahdollista. Säännöt määrittävät yhteiset toimintatavat, jotta alusta pysyy yhtenäisenä ja kolmansien osapuolien tuotokset laadukkaina. Työkalut tukevat alustan tuottajia heidän työssään. On tärkeä huomata, että myös sisäiset toimialat ja liikelaitokset ovat tuottajia kaupungin data-alustassa.

Helsingin kaupungin data-alustan keskeisimmät rajaresurssit ovat:

• APIt (application programming interfaces, ohjelmointirajapinnat)• API-linjaukset• Datan jakamisen ja hyödyntämisen ennakkotapauspankki• Tietovarantojen ja ydintietojen kuvaukset• Helsinki-profiili

Datan jakaminen laajamittaisesti ei ole mahdollista, jos kaupunki ei avaa dataansa ja rajapintoja ulkopuolisille. Tämän vuoksi kaupunki on laatinut API-linjaukset, jotka velvoittavat tietojärjestelmähankinnoissa hankkimaan aina myös APIn ja avaamaan sen lainsäädännön mahdollistamissa puitteissa. Vaikka sisäisesti kaupunki periaatteessa pystyy hyödyntämään ja jakamaan dataa suoraan järjestelmistä ohi rajapintojen, jatkossa myös sisäisessä käytössä on ensisijaisesti käytettävä API-rajapintoja. Poikkeava toimintatapa on perusteltava.

API-rajapintoihin tulee suhtautua kuin tuotteisiin. Niiden tuoteomistaja on tyypillisesti toimiala tai liikelaitos, joka vastaa palvelusta tai tietojärjestelmästä. APIen hallintatyökalu on kaupunkitasoinen, jotta kaupungin sisäiset ja ulkopuoliset toimijat pystyvät löytämään APIt keskitetysti ja niiden käyttöä voidaan seurata kaupunkitasoisesti. Hallintatyökaluun kerätään API-rekisteri ja APIen käyttötiedot toimialojen tietojärjestelmistä. Avoimet APIt listataan ulkopuolisille selkeästi yhtenäisen palvelun, pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteisen avoimen datan palvelun Helsinki Region Infosharen (HRI) kautta. Kaupungin API-linjaukset ovat datastrategian liitteenä.

Data-alustaa tukevana työkaluna ja sääntökokoelmana tarjotaan kaupungin sisäinen datan jakamisen ja hyödyntämisen ennakkotapauspankki, jota ylläpitää tiedon hyödyntämisen työryhmä. Työryhmä varmistaa, että datan jakaminen tapahtuu tiedonhallinta-, tietosuoja- ja muun datan jakamiseen liittyvän lainsäädännön mukaisesti. Ennakkotapausprosessia kuvataan tarkemmin osiossa 5.

Jotta datan hyödyntäminen ekosysteemissä ja toimialojen välillä olisi mahdollista, tarvitaan myös yhteinen tietomalli eli kuvaukset eri tietojärjestelmien datamalleista. Tärkeimmässä roolissa on yli toimialojen käytetyn ydintietojen kuvaus. Tätä käydään tarkemmin läpi osiossa 3.4. Ydintietojen hallinta.

Kaupunkilainen on Helsingin datastrategian keskiössä, ja siksi Helsinki noudattaa MyData-periaatteita. Vaikka kaupunkilaista koskeva data on kaupungin hallussa ja hallinnoimaa, kaupunkilainen voi itse päättää, miten hänen dataansa jaetaan ulkopuolisille. Periaatteiden mukaisesti kaupunki kehittää omaa Helsinki-profiilia, joka toimii myös yhtenäisenä asiakastunnuksena, ja jota voidaan siten myös hyödyntää (lain niin salliessa) tiedon yhdistämisessä eri rekisterien välillä. Helsinki-profiilia käsitellään tarkemmin osassa 3.5.

Tästä voit tutustua Helsingin kaupungin API-linjaukset -dokumenttiin (pdf).

Luonnos