4.2. Luokittelu datan käytön mukaan

Kuva 6. Dataluokat käytön mukaan

Datastrategia_Kuva_6.jpg

Käsittely ja säilytys

Kuvaa datan sijaintia: onko datan käsittelyalusta itse tuotettu vai palveluna hankittu, mihin data on tallennettu. Sijaintitiedolla on merkitystä datan käytön kannalta, sillä lainsäädäntö ja kaupungin omat linjaukset saattavat määrätä, missä dataa saa säilyttää.

Tiedon elinkaari

Tiedonohjaussuunnitelmaan merkittyjen tietoaineistojen elinkaaren hallinta perustuu tiedonohjaussuunnitelmassa dokumentoituihin metatietoihin. Myös muulle tiedolle tulee määritellä säilytysaika: poistetaanko tieto heti palvelun tuottamisen jälkeen, liittyykö siihen määräaikainen säilytysoikeus tai -velvollisuus, vai säilytetäänkö tietoa pysyvästi.

Käyttötapaukset

Käyttötapaukset liittyvät kiinteästi siihen, mihin tarkoitukseen dataa voidaan kerätä ja käyttää. Kaikissa datan käsittelyn linjauksissa käyttötapaus on keskeisessä osassa. Käyttötapauksia on kuvattu tarkemmin tämän dokumentin alussa.

Juridinen toimintakehikko

Kaupunkitasolla datan hyödyntämisessä on huomioitava erilaiset lainsäädännön asettamat velvoitteet ja rajoitteet. Julkisuuslain lisäksi on huomioitava esimerkiksi tietosuojalaki, tiedonhallintalaki, digipalvelulaki, arkistolaki, PSI-direktiivi, laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (toisiolaki) ja muu toimialakohtainen lainsäädäntö.

Käyttäjät ja käyttöoikeudet

Datan käyttöä hallinnoidaan viime kädessä käyttöoikeuksien kautta. Käyttäjäryhmien tunnistaminen auttaa linjaamaan, millä käyttäjäryhmillä on millainen pääsy minkä tyyppiseen dataan.

Luonnos