Helsingin kaupungin datastrategian tiivistelmä ja päätösehdotukset

Helsingin kaupungin johtoryhmä hyväksyi kaupungin digitalisaatio-ohjelman tavoitteet ja linjaukset maaliskuussa 2019. Ohjelma kuvaa, miten kaupunkistrategian visio maailman toimivin ja parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki saavutetaan digitalisaation avulla. Data-, tekoäly- ja robotisaatiokyvykkyyksien kehittäminen on yksi keskeisiä digitalisaatio-ohjelman tavoitteita, jotka mahdollistavat palvelutarvetta ennakoivan kaupungin ihmisten ehdoilla. Data on mahdollistajana kaikille digitalisaatio-ohjelman strategisille tavoitteille (ks. Kuva 1). Digiloikka ei ole mahdollista ilman datan ja tekoälyn tehokasta hyödyntämistä.

Datavetoinen kaupunki kuvataan digitalisaatio-ohjelmassa seuraavasti:

”Kaupunki hyödyntää dataa kaikessa toiminnassaan. Datan avulla tehdään informoituja päätöksiä, ennustetaan eri toimenpiteiden vaikuttavuutta ja automatisoidaan päätöksentekoa. Dataa hyödynnetään myös palveluiden kehittämisessä, sekä sisäisen suoritus- ja uudistuskyvykkyyden kehittämisessä.”

Kuva 1. Kaupunkistrategian visio ja sen mukaiset digitalisaatio-ohjelman strategiset tavoitteet

Datastrategia_Kuva_tiivistelmä.jpg

Datastrategialla tavoitellaan seuravia neljää muutosta ja hyötyjä:

1. Data mahdollistaa asiakkaiden palvelutarpeita ennakoivan kaupungin ihmisen ehdoilla

Kaupunki on olemassa kaupunkilaisia varten. Kaupungin tulee tavoitella jatkuvasti kaupunkilaisten parempaa palvelua. Kaupunkilaisille parempi palvelu näkyy kun kaupunkilaiset saavat yksilöllisiä, kohdennettuja palveluita ennakoivasti silloin kun he niitä tarvitsevat. Palvelujen ennakoiva kohdentaminen kaupunkilaiselle edellyttää analyyttisten menetelmien käyttämistä laajasti. Lisäksi ihmisten tulee voida vaikuttaa siihen miten heidän dataansa hyödynnetään MyData-periaatteiden mukaisesti.

2. Kaupungin johtaminen ajantasaisen tiedon pohjalta

Sujuvuuden, laadun ja tehokkuuden saavuttamiseksi kaupungin tulee myös hyödyntää datasta jalostettavaa tietoa entistä laajemmin ja ajantasaisemmin kaupungin toiminnan johtamisessa. Tietoa kaupungin toiminnasta, asukkaista ja kehityksestä syntyy kaupungissa jatkuvasti eri tasoilla. Jo nyt raportit, tilastot ja tutkimukset antavat eri aihepiireistä tutkimuksellista, dataan pohjautuvaa tietoa päättäjille. Dataa ei kuitenkaan nykyisellään kyetä hyödyntämään päätöksenteossa ja operatiivisessa toiminnassa sillä laajuudella, jonka nykyaikaiset tietoaltaat (data lake), tietovarastot (data warehouse) ja analytiikkamenetelmät mahdollistaisivat. Esimerkiksi kaupunkimallista muodostettu digitaalinen kaksonen mahdollistaisi kaupungin toiminnan tarkastelun ja simuloinnin eri perspektiivien kautta.

3. Kaupungin toiminnan ja resurssien optimointi datan avulla

Ajantasainen data ja edistynyt analytiikka, kuten koneoppiminen, dynaaminen optimointi ja ennustavat mallit, mahdollistavat myös kaupungin työntekijöiden toiminnan ja resurssien optimoinnin ja ohjaamisen kokonaistaloudellisesti. Ohjelmistorobotiikan ja datan avulla sisäisiä prosesseja voidaan automatisoida ja saada toimimaan saumattomasti yhteen. Erottavana tekijänä edelliseen tiedolla johtamisen muutostavoitteeseen, jossa ylin ja operatiivinen johto operoivat tiedolla, tässä tavoitteessa pyritään resursseja optimoimaan automaattisesti datan ja algoritmien avulla.

4. Elinkeinoelämän vilkastuttaminen ja ulkopuolisten resurssien hyödyntäminen dataa jakamalla

Sisäisen toiminnan lisäksi, kaupungin hallinnassa olevaa dataa pitäisi voida jakaa ja hyödyntää alustamaisesti ulkopuolisen ekosysteemin, kuten yhteisöjen, yliopistojen ja yritysten, käyttöön. Ulkoiset toimijat voivat tehdä tutkimusta ja kehittää palveluja, joihin kaupungin omaa tarjoamaa ei ole olemassa tai se on puutteellista.

Näiden muutosten edistämiseksi, datastrategia asettaa seuraavan datavision:

Helsingin tuottama data on maailman käytettävintä ja käytetyintä kaupunkidataa vuoteen 2025 mennessä.

Kaupungilla on huomattavia mahdollisuuksia parantaa datan hyödyntämistä. Kaupungin tietojärjestelmissä ja ydintiedon (master data) hallinnassa on puutteita, jotka estävät datan tehokkaan yhteiskäytön. Toimialojen ja kaupungin omistamien liikelaitosten ja konserniyhtiöiden välinen datan jakaminen ja yhdistäminen on tällä hetkellä mahdollisuuksiin nähden vähäistä. Tämä johtuu toimintakulttuurista, vähäisestä yhteistyöhön rohkaisemisesta ja puuttuvista kaupunkiyhteisistä pelisäännöistä. Lisäksi iso osa kaupungin datasta on henkilötietoa, jolloin juridisten oikeutusten arviointi on vaikeaa.

Helsingin kaupungin datastrategiassa linjataan seuraavat yhdeksän periaatetta:

I. Kaupungilla on käyttöoikeus kaikkeen toiminnassaan ja palveluissaan tuottamaansa dataan

II. Kaupunkiyhteiset ydintiedot, kuten asiakasdata, tallennetaan vain kerran

III. Kaikki data on käytettävissä API:en kautta ja se on koneluettavaa

IV. Kaikki data on hyödynnettävissä kaupungin sisäisesti yli toimialarajojen ja liikelaitoksissa ellei lainsäädäntö sitä estä

V. Kaupunki hyödyntää ulkopuolista dataa ja tukee elinkeinoelämää jakamalla omaa dataansa omistamilleen konserniyhtiöille ja muille kaupungin ulkoisille toimijoille

VI. Ennakkotapauskäsittelyllä nopeutetaan ja varmistetaan lainmukainen ja eettinen datan hyödyntäminen ja jakaminen

VII. Kaupunkiyhteiset data- ja analytiikka-alustat tukevat ja nopeuttavat toimialojen itsenäistä palvelutuotantoa

VIII. Data- ja analytiikkakyvykkyyksiä kehitetään toimialojen tarpeiden ja konkreettisten käyttötapausten kautta

IX. Asiakas voi MyData-periaatteiden mukaisesti vaikuttaa siihen, miten hänestä kertynyttä dataa hyödynnetään

Ensimmäisinä toimenpiteinä ehdotetaan (suluissa listattu periaatteet, joita toimenpide edistää):

1. Kootaan ja hankitaan kaupunkiyhteiset data- ja analytiikka-alustat eri käyttötarkoituksiin, jotka tarjoavat työkalut datojen yhdistämiseen ja edistyneen analytiikan monipuoliseen hyödyntämiseen mm.: (IV, V, VII)• Tietoallas ja analytiikka-alusta, API-hallinta• Tietovarasto, raportointi ja johdon työpöytäratkaisut• 3D-kaupunkimalli visualisointien, analyysien ja simulaatioiden tekemiseen

2. Perustetaan tarvittavat kaupunkiyhteiset työryhmät, jotka varmistavat osaltaan datastrategian toimeenpanon seurannan ja toimenpiteiden tarkentamisen:• Tiedon hyödyntämisen työryhmä: datan hyödyntämiseen liittyvien ennakkotapaustenkäsittely tietosuoja- ja muun lainsäädännön mukaisesti (IV, VI)• Tietovastaavien työryhmä: edistää datan laatua, yhteentoimivuutta ja ydintietojenhallintaa sekä kaupunkitasoisesti että tietoalueittain (II)• Ryhmät yhdessä ylläpitävät kaupunkiyhteistä datan luokittelumallia

3. Tarjotaan kaupungin asiakkaille palvelut seurata ja hallinnoida läpinäkyvästi henkilökohtaisen datan käsittelyä: (IX)• Helsinki-profiili ja suostumusten hallinta MyData-periaatteiden mukaisesti• Algoritmirekisteri, joka kuvaa algoritmien logiikan ja eettiset periaatteet

4. Tietojärjestelmien ja palveluiden hankintasopimuksiin sisällytetään seuraavat ehdot:• Kaupungilla on käyttöoikeus tuottamaansa ja hankkimaansa dataan (I)• Hyödynnettävät tai kehitettävät algoritmit noudattavat eettisiä periaatteita (VI)• Hankittavaan tai kehitettävään järjestelmään on aina pääsy rajapinnan kautta (III, IV, V)

5. Kehitetään kaupungin data- ja analytiikkakyvykkyyttä perustamalla kaupunginkanslian strategiaosastolle data ja analytiikkatiimi, jonka tehtävänä on tukea kaupunkiorganisaatiota datavision saavuttamisessa (VII, VIII)• Rekrytoidaan uusilla vakansseilla omia datatieteilijöitä ja -insinöörejä• Tarvittaessa tuetaan tiimiä ulkopuolisilla konsulteilla• Koulutetaan kaupungin nykyistä henkilöstöä datan ja analytiikan osaamisessa

Tämän dokumentin muissa luvuissa avataan edellä kuvattuja tavoitteita, periaatteita ja toimenpiteitä tarkemmin. Datastrategian kannalta keskeinen digitaalinen toimintaympäristö muuttuu koko ajan, joten tarkempia kuvauksia tullaan jatkuvasti päivittämään ja siksi ne rajataan itse päätöksen ulkopuolelle.

Tästä pääset tutustumaan koko Helsingin kaupungin datastrategiaan (pdf).

Luonnos