2.1 Kaupunkia ympäröivä dataekosysteemi

Ekosysteemi tarkoittaa joustavaa kokonaisuutta, jossa yhteisöt, ihmiset, palvelut ja teknologiat kytkeytyvät luontevan asiakastarpeen kautta yhteen. Tällaisessa ekosysteemissä kaikki toimijat täydentävät toistensa toimintaa ja hyötyvät yhteistyöstä. Kaupunkistrategian tavoitteena on tehdä Helsingistä maailman edistyksellisin julkisen sektorin ekosysteemi.

Kuva 2 hahmottelee Helsingin roolin data-alustana kaupungin ympärillä toimivassa ekosysteemissä. Kaupungin ekosysteemiin voidaan lukea seuraavat osapuolet:

Kaupunkilaiset, kaupungissa työskentelevät ja matkailijat
Yritykset: Palveluntarjoajat, startupit, suuryritykset
Yhteisöt: MyData, Open Street Map, jne.
Toimialat: KASKO, KYMP, KUVA, SOTE (+ KANSLIA)
Liikelaitokset ja virastot: Palke, Talpa, Stara, Tyhe, HKL, Tarkastusvirasto
Konserniyhtiöt, joissa kaupungilla määräysvalta, kuten Helen ja Forum Virium Helsinki
Muut viranomaiset ja kaupungit: valtion virastot ja ministeriöt sekä muut kaupungit
Yliopistot ja tutkimuslaitokset: Korkeakoulut, yliopistot

Kaupungin tavoitetila on, että kaikki toimialat ovat tasavertaisesti mahdollisia datan tuottajia ja hyödyntäjiä yli toimialarajojen. KYMP:llä ja KANSLIA:lla on erityinen rooli kaupunkiyhteisen datan tuottamisessa ja jakamisessa kaikille toimialoille. Kuvan alalaidassa on hahmoteltu kaupunkiyhteistä data-alustaa ja sen pohjana on tietysti digitaalinen perusta ml. verkko, konesali ja pilviratkaisut.

Datastrategian laajempi tavoite on se, että datan avulla myös ulkopuolisille toimijoille syntyy mahdollisuuksia kehittää uusia palveluita ja innovaatioita. Kaupunki haluaa tarjota menestyvän alustan yritysten liiketoiminnalle ja muulle taloudelliselle aktiviteetille. Kaupungin tehtäviin kuuluu myös yhteisöllisyyden edellytysten lisääminen. Datan ja algoritmien lähdekoodin avaaminen sekä kehittämismenetelmien avoin tarjoaminen ekosysteemin käyttöön ovat oleellinen osa kaupungin datastrategiaa. Yritykset ja organisaatiot pääsevät käyttämään kaupungin avointa dataa ja sovituissa raameissa kaupungin muutakin dataa sekä kehittämään palveluita kaupunkilaisille. Kaupunki haluaa tarjota dataa myös ei-kaupallisten tahojen kuten järjestöjen hyödynnettäväksi. Näin he voivat kehittää omaa toimintaansa ja palvella näin helsinkiläisiä sekä lisätä Helsingin houkuttelevuutta myös vierailijoiden keskuudessa. Kaupunki yleishyödyllisenä toimijana on hyvässä asemassa dataekosysteemin rakentamisessa erilaisille toimijoille siten, että kaikki tahot hyötyvät. Kaupunki pyrkii myös aktiivisesti itse hyödyntämään muualla tuotettua dataa.

Helsingin kaupungin dataekosysteemi tukee myös kaupungin rajat ylittäviä ekosysteemejä. Dataekosysteemit voivat olla Suomen tasoisia sekä myöhemmin Euroopan laajuisia. Euroopan komission datastrategiadokumentti2 helmikuulta 2020 asettaa tavoitteeksi eurooppalaisten “datatilojen” (data spaces) rakentamisen määrittelemällä regulatorisen kehikon datanhallintaan, pääsyoikeuksiin ja datan hyödyntämiseen yritysten välillä, yritysten ja julkisen vallan välillä sekä eri julkisen vallan toimijoiden välillä. Helsingin kaupunki toimii Euroopan etujoukoissa regulatorisen datanhallintakehikon rakentamisessa ja elävän dataekosysteemin luomisessa.

Kuva 2. Helsinki data-alustana ympäröivässä ekosysteemissä

Datastrategia_Kuva_2.jpg

Kuvassa 2 on hahmoteltu numeroiduilla sinisillä nuolilla seitsemän eri tapaa jakaa ja hyödyntää dataa kaupungin sisällä ja ulkopuolisten tahojen kanssa. Jokaisella nuolella on kaksi suuntaa: kaupunki sekä jakaa omaa dataansa (j) että hyödyntää muiden tuottamaa dataa (h). Näihin eri tapoihin on pyritty tunnistamaan kaikki tavat, jotka joko teknisistä tai lainsäädännöllisistä syistä on syytä pitää erillään:

1. Toimialan sisällä
• Rekisterirajat rajoittavat tiedon jakamista myös toimialan sisällä
• Tiedonhallinta- ja tietosuojalainsäädäntö

2. Toimialojen välillä
• Tarvitaan kaupunkiyhteisiä ratkaisuja

3. Liikelaitosten kanssa

4. Konserniyhtiöiden kanssa
• Omistuksen kautta kaupungille strategisia kumppaneita

5. Viranomaisten, kaupunkien ja yliopistojen kanssa
• PSI-direktiivi, tiedonhallinta-, yms. lainsäädäntö
• Tietojen haku viranomaisten rekistereistä (Vtj, Ytj, Ktj)
• Tutkimuslupa

6. Yritysten, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa
• PSI-direktiivi, kilpailu-, yms. lainsäädäntö
• Datan monetisointi

7. Kaupunkilaisten kanssa
• Tietosuojalainsäädäntö
• MyData-periaatteet

Helsingin kaupungin dataekosysteemi tukee myös kaupungin rajat ylittäviä ekosysteemejä. Dataekosysteemit voivat olla Suomen tasoisia sekä myöhemmin Euroopan laajuisia. Euroopan komission datastrategiadokumentti helmikuulta 2020 asettaa tavoitteeksi eurooppalaisten “datatilojen” (data spaces) rakentamisen määrittelemällä regulatorisen kehikon datanhallintaan, pääsyoikeuksiin ja datan hyödyntämiseen yritysten välillä, yritysten ja julkisen vallan välillä sekä eri julkisen vallan toimijoiden välillä. Helsingin kaupunki toimii Euroopan etujoukoissa regulatorisen datanhallintakehikon rakentamisessa ja elävän dataekosysteemin luomisessa.

Luonnos